Obsah

PŘÍRODA A KRAJINA

Přehled zvláště chráněných území na katastru Rajnochovic

  • Přírodní rezervace Kelčský JavorníkPřírodní rezervace Kelčský Javorník – rozkládá se na severním svahu stejnojmeného nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů (865m). Má rozlohu 122ha a zřízena byla v r. 1976 (ve výrazně menší rozloze). Je tvořena strmým a místy suťovitým svahem rozčleněným několika hluboce zaříznutými koryty toků s výskytem pralesovitých, přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů horských bučin a javořin (s příměsí jilmu a jasanu) s karpatskou květenou Přírodní rezervace Kelčský Javorník(hojně lýkovec jedovatý, měsíčnice  vytrvalá, místy lílie zlatihlávek, kyčelnice aj.). Ve vrcholových partiích byla část rezervace o výměře cca 4ha po odumření porostů (zřejmě z důvodu kombinace vysoké koncentrace exhalátů a mrazů) a následné neúspěšné výsadbě listnatých druhů dřevin osázena převážně smrkem.

 

  • Přírodní rezervace ČerňavaPřírodní rezervace Čerňava – rozkládá se na severovýchodním svahu stejnojmenného druhého nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů (844m). Má rozlohu 18ha a zřízena byla v r. 1975. Předmětem ochrany je autochtonní jedlobukový karpatský les pralesovitého charakteru starý asi 280 let.Rezervace je dále lokalitou vzácných dřevokazných hub. Při spodním okraji rezervace se nachází památný strom „Jedle pod Čerňavou“, nejmohutnější svého druhu v Hostýnských vrších (stáří min.180 let, výška 46m, obvod 350cm).

 

  • Přírodní rezervace SochováPřírodní rezervace Sochová- zaujímá vrcholovou část, hřeben a prudký severně až severozápadně orientovaný svah stejnojmenného vrchu (741m). Zřízena byla r.1989 jako přírodní památka Skaliska-Sochová o výměře 2ha, r.2001 byla přehlášena na přírodní rezervaci a plocha rozšířena na současných Přírodní rezervace Sochová16,5ha. Rezervace je výjimečná geologickými útvary a pseudokrasovými jevy ve vystupujících magurských pískovcích a slepencích. Porosty jsou tvořeny bučinami a suťovým lesem s jilmem, jasanem a javorem. Na nejvyšší vrcholovou skálu byly v minulosti vytesány schůdky a plošina. U rezervace se nachází také památný strom "Smrk pod Sochovou".

 

 

  • Přírodní rezervace TesákPřírodní rezervace Tesák- přirozený porost jedlobučiny, jeden s nejlépe zachovaných porostů tohoto typu v Hostýnských vrších s perspektivním vývojem. Zřízena byla v r.1975 o výměře 7,5ha, jež byla v r. 2001 rozšířena na současných 9ha. Pralesovitý charakter rezervace je dán kmeny mohutných buků, jedlí a ležícími kmeny v různých stadiích rozpadu, na prosvětlených místech zmlazuje především buk a jedle. Pro podporu odrůstání semenáčků jedlí jsou na několika místech chráněny porosty oplocenkami před okusem zvěří. V bylinném podrostu je např. svízel vonný, kyčelnice devítilistá, kruštík modrofialový, hlístník hnízdák, lýkovec jedovatý, hluchavka bílá aj.

 

  • Přírodní památka Bernátka – nedaleko Trojáku – zřízena r. 1975 o výměře 40ha, lesní rezervace zřízená z důvodů ochrany typického porostu s výskytem řeřísnice trojlisté (nejzápadnější místo tohoto prvku karpatské květeny)

 

  • Přírodní památka Skalka – Polomsko – severní svah nad Kostelem v Rajnochovicích, zřízena v r. 1952 o výměře 0.87 ha, příkrá výslunní stráň s teplomilnými rostlinami jako např. bojínek Bouhmerův, válečka prapořitá, kakost krvavý, vstavače aj.

 

  • Přírodní památka Vřesoviště Bílová –vyhlášená v r.1972 o výměře 3ha. Jedná se o zbytkypodhorského vřesoviště s jalovci.
 


V bízkém oklolí Rajnochovic se pak nachází další přírodní rezervace (Obřany, Smrdutá) a památky (Na Jančích, Solisko). Kromě přítomnosti zvláště chráněných území uvedených výše je velká část území obce zároveň evropsky významnou lokalitouptačí oblastí soustavy NATURA 2000.  Na území obce se rozkládá také nadregionální biocentrum územního systému ekologické stability (Kelčský Javorník) a zároveň je v podstatě celé území obce součástí přírodního parku Hostýnské vrchy.To vše dokládá obrovský přirodní potenciál obce.