Obsah

Seznam podaných informací na základě  zákona č. 106/1999 v roce 2011

 

  1. Na žádost ze dne 1.2.2011 bylo odpovězeno,že:

a)      Obec nemá sepsanou nájemní smlouvu na pozemek p. č. 755/32 s paní E. N.

b)      Komise OVPŽP nevydala žádné rozhodnutí ohledně kácení dřevin na pozemku p.č. 755/24 a 755/26.

 

2.  Na žádost ze dne 16.2.2011 byly podány tyto informace:

a)     Starosta obce není zaměstnancem OÚ, ale je dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání pro veřejnou funkci.

b)     Obec Rajnochovice není jediným  vlastníkem této komunikace směr na Paseky. Pokud by se všichni vlastníci složili na opravu komunikace,obec by pak přispěla určitou poměrnou částkou.

c)      Zápisy a usnesení ze zastupitelstva obce jsou dostupné na internetových stránkách Rajnochovice /www.rajnochovice.eu/ nebo v úředních hodinách je možné nahlédnout do zápisů a usnesení zastupitelstva a také usnesení rady a napsat si zápisky. Zápisy z rady nejsou veřejné.

 

3.  Na žádosti  ze dne 28.2.2011 byly podány tyto informace:

a)     Na obecní bytovce č. 265 byla revize komínů a revize plynových kotlů provedena dne 9.2.2011 a obec za ně zaplatila 1 500,- Kč. Samostatné vyčistění kotlů si nájemník již platí sám.

b)     Výběrové řízení na firmu,která by provedla akci „ Zateplení a výměnu oken v DS v Rajnochovicích“  neproběhlo  a není tedy možné říct,kdo tuto akci bude provádět.

c)      Zastupitelstvo obce  Rajnochovice zatím nerozhodlo o prodeji bytů v bytovce č. p. 265  a neproběhlo žádné jednání. I přesto však přišla nabídka na obecní úřad o odkoupení celé bytovky.

 

4.  Na žádost  ze dne 28.3.2011 byly podány tyto informace:

a)      Podrobný rozpis nákladů na jednotlivé byty  za instalaci vodoměrů v bytovce č. 265 nabyl po firmě vyžadován,pouze položkový rozpočet za celou bytovku.

b)      Za elektřinu spotřebovanou při řezání dřeva v bytovce č. 265 se platí při roční vyúčtování nájemníků.

c)      Na  OÚ má  na starosti odpovědi na  veškeré písemné

dotazy starosta nebo místostarosta obce.

d)      Stavební povolení na stavbu asfaltové cesty směrem na   Paseky na obecním úřadě  v Rajnochovicích nelze dohledat.

e)      Komise pro rozvoj a obnovu venkova nemá uvolněny žádné  finanční prostředky z rozpočtu obce.

f)        Povinnosti předsedy Komise pro obnovu venkova nejsou specifikovány,komise  jako taková má náplň práce:

-          ve své pravomoci má koordinaci projektů týkajících se rozvoje a obnovy venkova

-          vyjadřuje se k žádostem o umístění stavby na základě požadavků Stavebního úřadu   v Bystřici pod Hostýnem

-          provádí kontrolu dodržování podmínek uvedených rozhodnutí o přípustnosti stavby – v případě nedodržení upozorní stavební dohled

-          provádění kontrol týkajících se stavby v obci a jejich údržby

-          bude úzce spolupracovat se Stavebním úřadem v Bystřici   pod Hostýnem.

 

5) Na žádost ze dne 22.4.2011 bylo odpovězeno:

V letošním roce má obec naplánovanou akci „Oprava jídelny v ZŠ  Rajnochovice,projekt má vyřešit vybudování nového technického zázemí stravování. Plánovaný termín zahájení je červenec  2011, rozpočet projektu je cca 1 599 244,- Kč .

 

6) Na žádost ze dne 19.5.2011 byly podány tyto informace:

- Rady obce (od září 2010 do května 2011)

- přehled o úhradách nájemného od nájemců jednotlivých bytových jednotek v domě čp. 265 v obci Rajnochovice v období od jejich vzniku v r. 1993 doposud s informací,  že  uvedené prostředky se staly příjmem obecního rozpočtu, přičemž neexistuje rozlišení či přiřazení konkrétních příjmů rozpočtu plynoucích z inkasovaných nájmů ke konkrétním výdajům rozpočtu obce. Dále byla podána informace, že neexistuje tzv. údržbové konto bytovky a prostředky z nájmů se používají k úhradě výdajových položek rozpočtu obce Rajnochovice. Požadavku na posykytnutí rozpočtu v podrobném rozpisu nebylo vyhověno, neboť nebylo uvedene kterého roku se má týkat

 

7) Na žádost ze dne  23.5. 2011 byly podány tyto informace:

Obecní úřad v Rajnochovicích neshledal důvod pro zrušení  pronájmu obecních pozemků manželům Hájkovým a panu Kočímu.Záměr o pronájmu těchto pozemků byl řádně vyvěšen dle zákona 128/2000 Sb.

 

8) Na žádost ze dne 26.5.2011 byly podány tyto informace:

a)     Žádná smlouva na pronajímání  žlutého traktůrku na Obecním úřadě neexistuje, obec tento traktůrek  občanům nepronajímá.

b)      Svoz komunálního odpadu (popelnice) zajišťuje firma ASA Bystřice pod Hostýnem a svoz kontejnerů  zajišťují Technické služby v Bystřici pod Hostýnem.

c)      V rozpočtu Obce Rajnochovice byla schválena zastupitelstvem  částka 50 000,-Kč. Tato částka se rozděluje rovným dílem tj. 25 000,00 Kč pro Záchrannou jednotku hasičů při Obecním úřadě v Rajnochovicích .Tato částka bude použita na vybavení Záchranné jednotky potřebné k tomu,aby tato jednotka byla provozuschopná. SDH má také částku 25 000,00 Kč a bude použita na běžný provoz (opravy,nafta,vybavení).

d)      Za znalecký posudek,který vypracoval pan Ing. Šmerda  Josef dne 8.6. 2011,zaplatila Obec Rajnochovice 12 000,00 Kč včetně DPH.

e)     Byla poskytnuta kopie dohody o provedení práce uklízečky na OÚ Rajnochovice

 

9) Na žádost ze dne 31.5.2011 byly podány tyto informace:

V usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva ze dne 10.5.2011 nebyl  schválen žádný bod, na základě kterého by se měla nechat zpracovat předběžná cena bytů v bytovce č.26 v Rajnochovicích.

10) Na základě žádosti ze dne 14.9.2011 byly poskytnuty tyto informace:

a) Kopie znaleckého posudku, odhadní ceny bytové jednotky a jednotlivých bytů v obecní bytovce čp. 265 v Rajnochovicích

b) Žádné písemné stížnosti od r. 2010 do současnosti na paní H. H. na OÚ Rajnochovice nejsou, starostovi obce byly vzneseny časté stížnosti na paní H. H. pouze ústně

c) Kopii příjmového pokladního dokladu č. 54/2011 ze dne 9.6.2011 od pana J. Š. (znalce) za vypracování znaleckého posudku

 

11) Odpověď na žádost o poskytnutí informací  na základě zákona 106/1999
ze dne 29.11.2011:


1.    Především uvádíme na pravou míru, že neexistuje nic takového jako „obecní kasa“, jak uvádíte ve své žádosti, když se dotazujete kolik zbývá v obecní kase finančních prostředků na opravu bytovky 265 s ohledem na vady zjištěné v posudku soudního znalce  ze dne 15. 3. 2010. Obec Rajnochovice v průběhu roku hospodaří na základě obecního rozpočtu, schváleného pro daný rok zastupitelstvem obce, přičemž stav reálně dostupných prostředků Obce Rajnochovice je daný stavem finančních prostředků na bankovním účtu obce, které však nejsou odděleny z hlediska jejich účelu užití (veškeré finanční prostředky obce se tedy nacházejí na jednom bankovním účtu) a proto nelze zodpovědět Váš dotaz na výši zbývající prostředků určených k opravě bytového domu č.p. 265.

2.    Přestože svůj dotaz nijak blíže časově nekonkretizujete, lze konstatovat, že pro rok 2011 jsou dle schváleného rozpočtu obce v rámci položky „bytové hospodářství“ předpokládány výdaje ve výši 420 000,-Kč. Ke dni poskytnutí této informace pak bylo v letošním roce na opravy obecních bytovek vynaloženo celkem 240 000,-Kč. Ke dni podání této informace dosud není k dispozici návrh obecního rozpočtu pro rok 2012.