Obsah

Seznam podaných informací na základě  zákona č. 106/1999 v roce 2012

 

1) Odpověď na žádost o poskytnutí informací  na základě zákona 106/1999 ze dne 24.1.2012:

Pokud nebude obecní bytovka  č.p. 265 prodána, budou se měnit stávající okna za plastová okna a zároveň budou vyměněny  vchodové dveře v roce 2013 nebo 2014. Linoleum na schodišti  u Vašeho bytu bude opraveno  do 15.2.2012. Dne 31.1.2012 provedla  Odborná kominická firma revizi komínu na bytovce č.p. 265 a kopie revizních zpráv jsou přílohou tohoto dopisu. Opětovná kontrola komínů na bytovce byla dle názoru kominíka, naprosto zbytečná,  a stála  Obec Rajnochovice 1 200,- Kč. Obecní bytovka  byla v roce 1992 zkolaudována dle projektové dokumentace a jejíž součástí nebylo zateplení půdních prostor. Drobné opravy se budou provádět během roku dle potřeby.

K bodu 3 žádosti:
V období 2009 – 2011 nebyly uděleny žádné mimořádné odměny členům zastupitelstva Obce Rajnochovice ani starosty.
K bodu 5 žádosti:
Náklady na tisk „Rajnochovského zpravodaje“ nejsou stanoveny s ohledem na jeho periodicitu měsíčně, nýbrž ročně. Roční náklady na výtisk činí 21.615,-Kč, což zahrnuje celkové náklady. Co se týče nákladů na tvorbu obsahu, tento byl vytvořen bez nároku na odměnu (bezplatně).
K bodu 6 žádosti:
V období 1.1.2010-31.12.2010 Obec Rajnochovice Vámi uvedené advokátní kanceláři nic nevyplatila.

 

2) Odpověď na žádost ze dne 24. 4. 2012 :
1.    Požadovaný podrobný rozpis vynaložených finančních prostředků na provedenou údržbu a vytvořenou stavební úpravu odvodněním nemá Obec Rajnochovice k dispozici. Co se týče Vámi zmiňované „vytvořené stavební úpravy odvodněním“, jednalo se ve skutečnosti o údržovací práce na již existujícím odvodnění, které bylo poškozeno. Na finančních nákladech těchto prací se Obec Rajnochovice nijak nepodílela. Co se týče opravy místních komunikací na Vámi uváděných pozemcích, přispěla Obec Rajnochovice jednak na opravu místních komunikací, realizovanou panem F. T. na pozemku parc. č. 2373/2 v k.ú. Rajnochovice částkou ve výši 10.000,- Kč, jednak na opravu místních komunikací realizovanou panem P. pozemcích parc. č. 2373/5, parc. č. 2373/4, parc. č. 2373/3 částkou ve výši 10.000,- Kč. Co se týče opravy pozemní komunikace na pozemku parc. č. 755/26, tato byla opravena v rámci celkových oprav místních komunikací v katastru Obce Rajnochovice a nelze tedy vyčíslit finanční prostředky vynaložené na opravu úseku komunikace na uvedeném pozemku. Lze pouze uvést, že v roce 2011 bylo na opravu místních komunikacích v Obci Rajnochovice vynaložena částka ve výši 115.553,- Kč.
2.    Pro realizaci stavby odvodnění a provedení údržby nebyl Obcí Rajnochovice ustanoven žádný oprávněný zástupce.
3.    Obec Rajnochovice nemá k dispozici žádné stavební povolení ani jinou dokumentaci k realizaci výkopu, výstavbě odvodňovacího kanálu včetně čistící šachtice ani povědomí o existenci uvedených dokumentů, neboť se jednalo o udržovací práce nepodléhající stavebnímu povolení.
4.    Údržba výše uvedené komunikace nebyla provedena podle žádného stavebního řízení (viz odpověď na otázku č. 3 výše – jednalo se o udržovací práce).
5.    Na realizaci stavby uvedené ve Vašem dotazu pod bodem 5. bylo schváleno vynaložení finančních prostředků Obce Rajnochovice formou rozhodnutí rady Obce Rajnochovice – zápis č. 17/2011, a to dne 15. 8. 2011. Ke schválení nebyl předložen žádný stavební projekt, rada Obce Rajnochovice rozhodla na základě předložené žádosti.

3) Na žádost ze dne 3.5. 2012 Vám sdělujeme následující:

1.    Požadovaný podrobný rozpočet na vytvoření cvičné plochy v Rajnochovicích – Trávníky pro  jednotku SDH Rajnochovice neexistuje, jelikož veškeré stavební a zemní práce byly provedeny  převážně svépomocí členů SDH a z finančních prostředků SDH Rajnochovice. Na finančních nákladech těchto prací se Obec Rajnochovice nijak nepodílela. Na podrobnější informace ohledně financování  cvičné plochy se laskavě obraťte na starostu SDH  Rajnochovice pana J. H.
2.    Zastupitelstvo obce Rajnochovice usnesením č.5/2012 ze  dne 6.4.2011odsouhlasilo,že kluziště na Trávníkách bude přesunuto k tělocvičně ZŠ Rajnochovice, místo bývalého tenisového kurtu, a  prostor na Trávníkách  bude sloužit pro cvičení  a soutěže SDH Rajnochovice.
3.    K bodu 3 Vám sdělujeme, že SDH Rajnochovice je místní organizací, která v případě požáru  a jiných živelných pohrom, slouží všem občanům naší obce včetně Vás a je proto nutné zajistit jejich připravenost, která spočívá v pravidelném výcviku na již zmiňovaném prostoru na Trávníkách.
4.    Zpráva o kalibraci vodoměru na patě domu č. p. 265 nebyla nalezena. Na základě tohoto zjištění jsme požádali instalatéra pana B.,  aby nám  provedl   kontrolu vodoměru na patě domu č.p. 265. Po jeho kontrole nám bylo sděleno, že tento vodoměr je v naprostém pořádku a musí být vyměněn v roce 2015.
5.    Vodné Bytovka č.p. 265 –    období  od 28.10.2010  do 28.4.2011       
vodoměr č.09-07021624        Starý stav: 837        Nový stav:  1146
Spotřeba 1146 - 837 = 309 m³ x 12,- Kč/m³ = 3 708,- Kč  + nové bytové vodoměry

Společný vodoměr   /   nové odpočtové vodoměry

Byt č.1       4 osoby      645,-    /  spotřeba   11 m³          132,-     777,-
Byt č.6       3 osoby      484,-    /  spotřeba    12 m³         144,-     628,-
Byt č.2       3 osoby      484,-    /  spotřeba    12 m³         144,-     628,-
Byt č.5       4 osoby      645,-    /  spotřeba    12 m³         144,-     789,-
Byt č.3       4 osoby      645,-    /  spotřeba      8 m³           96,-     741,-
Byt č.4       5 osob        805,-   /   spotřeba    18 m³         216,-    1 021,-

Po tomto datu již vodné platí každý nájemník dle svých bytových     vodoměrů.
Žádná další  spotřeba vody  nájemníkům z bytovky č.p. 265 nebyla účtována.

 

4) Odpověď na žádost ze dne 27.6.2012
K bodu 1) sděleno, že  OÚ Rajnochovice  nesouhlasil s výši uvedené pokuty a proto podal proti tomuto rozhodnutí  odpor k ÚOOÚ v Praze.

K bodu  č.2)  sděleno ,že  se firmě K. J. zaplatilo  doposud  7 743,00 Kč a to za revizní zprávu, kontrolu hydrantů ,výměnu  hadic a nalepovací  pásky do  dveří   při vstupu do bytu v bytovce č.p. 265 v Rajnochovicích.

K bodu č.3) panu Mgr. A.Z. bylo za právní služby  ve věci soudního sporu  ohledně výpovědi z nájmu bytu č.3 , na bytovce č. 265 v Rajnochovicích, mezi OÚ Rajnochovice a  Vámi zaplacena  finanční částka  ve výši 4 000,- Kč.


5) K žádosti ze dne 16. 7. 2012 bylo sděleno:

Paní E. N. nebyl nikdy pronajat obcí  Rajnochovice pozemek p.č. 755/32,  nyní  po přečíslování p. č. 755/53 v k.ú. Rajnochovice, jak uvádíte v dopisu.

K dotazu ohledně  zapisování odběru elektřiny při řezání dřeva nájemníky z bytovky č.p. 265   byla tazatelka upozorněna na skutečnost, že s rozhodnutím rady obce Rajnochovice, které jí  bylo tlumočeno, osobně souhlasila.

6) Na  žádost ze dne 24. července 2012 byly v příloze zaslány požadované dokumenty:

-      kopie rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 29. 2. 2012
-      kopie rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 9. května 2012
-  kopie rozkladu k Úřadu pro ochranu osobních údajů podaného Obecním úřadem Rajnochovice

K Vašemu dotazu, zda se Obecní úřad Rajnochovice nedopustil protizákonného jednání, když neakceptuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 9. května 2012 s právní mocí ke dni 11. květnu, Vám sdělujeme, že Obecní úřad Rajnochovice uvedené rozhodnutí akceptuje a žádného protiprávního jednání se v této souvislosti nedopustil. K Vašemu dotazu dále sdělujeme, že uložená pokuta byla uhrazena dne 23. 7. 2012.

 

7) Vyjádření k podané  žádosti  ze dne 5. 9. 2012        

K bodu č. 1)

Ze  zákona č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, §7 odst.3  citujeme: „Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.“

K bodu č. 2) a č. 3) byly zaslány kopie požadovaných dokumentů přílohou. Přílohy: 1 – Zápis č. 11/2012 ze schůze rady obce, 2 – Záznamy o provozu služebního vozidla OÚ Rajnochovice rok 2012, 3 – záznamy o provozu služebního vozidla OÚ Rajnochovice rok 2011

8) Na žádost ze dne 8.10.2012 byly sděleny informace týkající se protokolů kontrolních prohlídek protipožárních dveří v bytovce čp. 265