Obsah

Seznam podaných informací v r. 2014

Odpověď na žádost ze dne 23. 5. 2014

K bodu 1) Vám sdělujeme, že  v příloze tohoto dopisu  je rozpis předpisu nájemného a úhrada nájemného za rok 2013 a 2014. Úhrady jsou prováděny bezhotovostně převodem, nájemníci domu č.p. 265 Rajnochovice platí jednou částkou jak nájemné tak  zálohy na služby,  zálohy na služby jsou u všech  nájemníků stejné tj. 180,- Kč / měs, vyúčtování těchto služeb je prováděno následující rok v měsíci dubnu.

K bodu  č.2) Vám sdělujeme ,že   žádné  naturální požitky, či finanční prostředky nad rámec zákona č.  357/2010 Sb. nepobíral jak  pan J. H, tak i  pan A. U, za období 2013 - 2014, na OÚ - Rajnochovice.

 

Odpověď na žádost ze dne 12.6. 2014

Na základě Rozhodnutí  Krajského úřadu Zlínského kraje  k Vaší žádosti ze dne 12.6. 2014  Vám sdělujeme následující:

K bodu 1)

Tato otázka se týká  pana J. H. jako fyzické osoby   a nejedná se tedy o informaci, která  spadá pod režim  zákona  o svobodném  přístupu k informacím.

K bodu  č.2)

 Obec Rajnochovice nevlastní traktor značky Zetor.

K bodu č. 3)

Pan J. H. nepobíral za období 2012 – 2014, žádné jiné funkční požitky či odměny, než na které má ze zákona č. 375/2010 Sb. nárok jako neuvolněný člen zastupitelstva obce. Za funkci zastupitele, radního a předsedy komise pro rozvoj a obnovu venkova   měl v roce 2012 -2013   měsíční odměnu  celkem ve výši 1235,- Kč hrubého, v roce 2014 pak měsíční odměnu celkem ve výši 1300,- Kč hrubého.

K bodu č. 4)

 Platí totéž co v bodě 1) – informace se týká výhradně J. H. jako fyzické osoby

 

Věc: Odpověď na žádosti ze dne 4.9. 2014

Rada obce Rajnochovice na svém zasedání dne 15. 9. 2014 projednala Vaše žádosti  a sdělujeme Vám:

Žádost č. 1

K bodu  č.1)

Pan J. H. nemá konkrétní  funkci v radě Obce Rajnochovice, je člen rady Obce.

K bodu č. 2)

Informace se týká výhradně pana  J.  H. jako fyzické osoby.

 

Žádost č. 2

K bodu č. 1)

Obec  Rajnochovice  nevlastní traktor zn. Zetor

K bodu č.2)

Na Pasekách bylo  vykáceno 26 m³ dřevní  hmoty, tato dřevní hmota se používá postupně na obecní účely.

K bodu č. 3)

Starosta Obce Rajnochovice je odměňován na základě zákona č. 375/2010 Sb., nařízení o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, žádné jiné odměny nemá.

 

Odpověď na žádosti  ze dne 14. 9. 2014

Rada obce Rajnochovice na svém zasedání dne 15. 9. 2014 projednala Vaši žádost a sdělujeme Vám:

Žádost č. 1

Tato otázka se týká  pana J. H. jako fyzické osoby   a nejedná se tedy o informaci, která  spadá pod režim  zákona  o svobodném  přístupu k informacím.

Žádost č. 2

Všechny požadované informace jsou k dohledání na stránkách obce Rajnochovice.

 

Odpověď na žádosti  ze dne 17. 9. 2014

Vážený,

 K bodu č.1)

Sdělujeme Vám, že starosta obce nemá určenou pevnou pracovní dobu, jelikož není zaměstnancem Obecního úřadu. Při svých každodenních povinnostech má právo si koupit svačinu.

 K bodu č. 2

Vám sdělujeme, že  Obec Rajnochovice nevlastní „starou bytovku č. p. 61“. K pozemku p. č. 2169/1 se prosím obraťte na Úřad  pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Odpověď na žádosti ze dne 30.10. 2014

Žádost 1.

Obec Rajnochovice zaplatila  dne 4. 11. 2014 78 935,- Kč za  veškeré právní služby JUDr. V. K.,  právního zástupce  paní H. H .

Žádost 2.

k Vašemu dotazu ze dne 30. října 2014 ohledně výše úhrad za právní služby Mgr. A. Z., advokátovi Vám sdělujeme následující:

K bodu 1:       Za zastupování u Okresního soudu v Kroměříži ve věci výpovědi z bytu č. 3 na bytovce č. 265 Rajnochovice, výpověď podaná p. H. H., rozsudek ze dne 15. 8. 2013 byla zaplacena Obcí Rajnochovice odměna za právní služby ve výši 15.500,- Kč

K bodu 2:       Za zastupování ve věci odvolání u Krajského soudu v Brně ve věci výpovědi z bytu č. 3 na bytovce č. 265 Rajnochovice, výpověď podaná p. H. H., rozsudek ze dne 15. 8. 2013 byla zaplacena Obcí Rajnochovice smluvní odměna za právní služby ve výši 2.500,- Kč

K bodu 3:       Za zastupování ve věci dovolání u Nejvyššího soudu České republiky ve věci výpovědi z bytu č. 3 na bytovce č. 265 Rajnochovice, výpověď podaná p. H. H., rozsudek ze dne 15. 8. 2013 nebyla zaplacena Obcí Rajnochovice žádná smluvní odměna neboť nebyla žádná odměna účtována.

 

Odpověď na žádost ze dne 14.11. 2014

Sdělujeme Vám, že odpovídat  na žádosti dle zákona 106/1999 Sb. bude rada Obce Rajnochovice. Dále Vám sdělujeme, že  je  v kompetenci Obce Rajnochovice v jaké podobě budou odpovědi na Vaše žádosti odeslány.

 

Odpověď na žádost č.1 ze dne 29.12.2014

Rada Obce Rajnochovice sděluje následující:

K bodu 1)        Pracovní zařazení paní L. B. je hospodářka a matrikářka. Její pracovní náplní je účetnictví, rozpočet, pokladna, majetek, poplatky, administrativa, vidimace a legalizace, CzechPoint a výkon státní správy na úseku matrik.

K bodu 2)       Ne.

K bodu 3)        Paní L. B.  je odměňována dle Zákona č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v platové třídě 9, k základní mzdě nepobírá žádné mimořádné odměny ani prémie.

K bodu 4)        Týdenní pracovní doba paní L.  B. je 40 hodin.      

 

Odpověď na  žádost č. 2 ze dne 29. 12. 2014

Rada Obce Rajnochovice sděluje následující:

K bodu 1)        Pracovní zařazení paní A. O. je mzdová účetní a evidence obyvatel. Její pracovní náplní jsou mzdy a personální agenda, evidence obyvatel, pokladna, poplatky, administrativa, vidimace a legalizace a CzechPoint.

K bodu 2)       Ne.

K bodu 3)        Paní A. O. je odměňována dle Zákona č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v platové třídě 9, k základní mzdě nepobírá žádné mimořádné odměny ani prémie.

K bodu 4)        Týdenní pracovní doba paní A. O. je 20 hodin.      

 

Odpověď na žádost č. 3 ze den 29. 12.2014

Rada Obce Rajnochovice sděluje následující:

Vážená paní Hafincová,

především bych Vám chtěl poděkovat za Váš zájem o blaho Obce Rajnochovice a dění v ní.

A nyní k Vašim dotazům. Jak jistě víte, volby do zastupitelstva proběhly v říjnu 2014 a nové zastupitelstvo začalo fungovat v listopadu 2014 po ustavující schůzi. Na této chůzi jsem byl zvolen jak do Rady Obce Rajnochovice, tak i do výboru pro občanské záležitosti. Tak jistě uznáte, že jsem za necelé 2 měsíce, kdy jsem se seznamoval s prací jak v radě obce, tak i ve výboru pro občanské záležitosti, pro Vás toho nemohl moc udělat.

Co se týče mých plánů v tomto volebním období, tak bych Vás odkázal na brožuru obce Rajnochovice „RAJNOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ„ kterou jste jistě dostala až do domu zdarma, ve které jsou veškeré informace za minulé volební období a i o plánu na rok 2015, který budu intenzivně podporovat a zasazovat se o jeho plnění.

Má finanční odměna jako člena rady obce činí 1300,- Kč hrubého. Za práci ve výboru pro občanské záležitosti nepobírám žádnou částku.

Zároveň bych Vás chtěl pozvat na únorové zasedání Zastupitelstva Obce Rajnochovice, kde se můžete dozvědět další informace a případně vznést jak Vaše připomínky k práci zastupitelstva, tak i k zlepšení života v obci.

 

Odpověď na  žádost č. 4 ze dne 29.12.2014

Rada Obce Rajnochovice sděluje následující:

Paní J.  J.  zastává pouze funkci neuvolněné místostarostky obce Rajnochovice za měsíční odměnu dle zákona č. 459/2013 Sb. ve výši 15.330,- Kč hrubého, která byla schválena zastupitelstvem obce Rajnochovice dne 3. 11. 2014 a bude vyplácena v této výši i v roce 2015. Pro funkci neuvolněné místostarostky obce Rajnochovice nemůže být stanovena pevná pracovní doba.

Ostatní aktivity nad rámec funkce místostarostky (Sousedské posezení, soutěž O nejlepší guláš Rajnochovic, Putování do Betléma, atd.) vykonává dobrovolně bez nároku na odměnu. Jelikož jsou ostatní aktivity vykonávány dobrovolně a bezplatně, nebudou Vám podány bližší informace.

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 28.12.2014 Vám Rada Obce Rajnochovice sděluje následující:

K bodu 1)        V roce 2014 neprobíhala žádná rekonstrukce „Domu služeb“ v Rajnochovicích, je tedy logické, že neproběhlo ani žádné výběrové řízení na tuto akci.

K bodu 2)        viz bod 1

K bodu 3)       Společná zásuvka na 380 V ve společných prostorech pod schodištěm v bytovce Rajnochovice č.p. 265 není.