Obsah

Územní plán

Územní plán Rajnochovice byl vydán formou opatření obecné povahy č. 2/2013 Zastupitelstvem obce Rajnochovice dne 16.9.2013 usnesením č. 9/2013. Opatření obecné povahy č. 2/2013 nabylo účinnosti dne 8.10.2013. Změna č. 1 územního plánu Rajnochovice nabyla účinnosti dne 22.5.2020.

Územní plán řeší funkční a prostorové uspořádání území obce. Vymezuje plochy a koridory a stanoví podmínky pro jejich využití.

Územní plán :

  • vymezuje základní koncepci rozvoje území a ochranu jeho hodnot
  • stanovuje koncepci veřejné infrastruktury
  • stanovuje uspořádání krajiny
  • vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy
  • vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy přestavby, asanace a plochy pro územní rezervy

Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem.

Územní plán Rajnochovice obsahuje výrokovou část (návrh), která se skládá z textu a výkresové části, a jeho odůvodnění, které obsahuje také jak textovou, tak i výkresovou část.

 

Úplné znění územního plánu Rajnochovice po vydání změny č. 2 (závazný pro rozhodování v území od 11. 12. 2021)

Textová část návrhu

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Koordinační výkres

 

Úplné znění územního plánu Rajnochovice po vydání změny č. 1 (závazný pro rozhodování v území od 22. 5. 2020 do 11. 12. 2021)

Textová část návrhu

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Koordinační výkres

 

Územní plán před vydáním změny č. 1 (závazný pro rozhodování v území do 22.5.2020):

Návrhová část územního plánu: > Textová část návrhu

                                            - Výkres základního členění

                                            - Hlavní výkres

                                            - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Odůvodnění územního plánu:    > Textová část odůvodnění

                                              > Studie k ÚP

                                            - Koordinační výkres

                                            - Výkres širších vztahů

                                            - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

                                            - Dopravní a technická infrastruktura

 

Územní plán je zpracován v digitální podobě podle jednotné metodiky digitálního zpracování platné pro celý Zlínský kraj a k nahlížení je také na portále územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje na adrese http://www.juap-zk.cz.