Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz)

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz)

4. Základní informace k životní situaci

Povinnost zpracovávat průkaz je v určitých situacích dána vždy stavebníkům, vlastníkům budov (příp. jejich ucelených částí) či sdružení vlastníků jednotek (SVJ).

Budovou je zde myšlena nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí (vytápění, ohřev vody, osvětlení apod.).

Ucelenou částí je myšlena část budovy, podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Povinnost zajistit zpracování průkazu je dána stavebníku, vlastníku budovy či SVJ.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zjednodušeně lze říci, že jsou dva druhy průkazů.

První se zpracovává v případě, kdy se staví nebo mění stávající budova, a druhý v případě, kdy je nakládáno s vlastnictvím budovy nebo její ucelenou částí, tedy dochází k prodeji či pronájmu.

Kromě toho jsou pak postupně průkazy vyžadovány od určitého data i v případech, kdy nedochází k žádným změnám.

1.) Výstavby a rekonstrukce budov

- Výstavba nové budovy, nebo změna stavby před jejím dokončením:

Při výstavbě nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy.

Průkaz je potřeba přiložit k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby tak, aby bylo patrné, že je budova navržena v souladu s plněním požadavků energetické náročnosti.

- Větší změna dokončené budovy:

Větší změnou dokončené budovy je myšlena změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ musí zajistit zpracování průkazu v případě takovéto změny budovy (např. rekonstrukce, dostavba aj.), a to při žádosti o stavební povolení (i v případě, kdy větší změna nepodléhá stavebnímu povolení).

Průkaz v tomto případě opět slouží jako doklad, že po provedených změnách budou plněny požadavky na energetickou náročnost budovy.

- Další změny budovy:

V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy (rekonstruovanou část budovy) nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo SVJ povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy [tzn. pro např. měněný zdroj tepla (kotel) pro budovu v době platného průkazu znamená dodržet minimální požadavky na účinnost daného zařízení].

To doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.

2.) Prodej a pronájem

Povinnost zpracovat a následně předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu či nájemci má vlastník budovy v případě:

 • prodeje budovy nebo ucelené části budovy,

 • pronájmu budovy,

 • pronájmu ucelené části budovy (např. bytová jednotka).

V případě prodeje či pronájmu budovy nebo ucelené části má vlastník povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazech v informačních a reklamních materiálech (inzeráty, letáky apod., pokud dochází touto cestou k prezentování budovy).

Stejná podmínka je dána realitní kanceláři v případě uvádění budovy ve svých prezentačních materiálech.

Pro výše uvedené případy je celkovou energeticky vztažnou plochou myšlena vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Pokud vlastníkovi jednotky (např. bytu) v bytovém domě, v případě prodeje této jednotky, nebyl na písemné vyžádání od SVJ průkaz předán, pak jej (pro splnění povinnosti předat průkaz kupujícímu) může nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Povinnost zpracovat průkaz rovněž platí pro státní správu, která má jít příkladem; proto vlastník budovy, která je využívaná orgánem veřejné moci, a to u budov, jejichž energeticky vztažná plocha je:

 • větší než 500 m2, musí nechat zpracovat průkaz nejpozději do 30. června 2013,

 • větší než 250 m2, musí nechat zpracovat průkaz nejpozději do 30. června 2015.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pokud vzniká povinnost zajistit zpracování průkazu dle výše uvedených termínů a povinností, je pro zpracování průkazu nutno oslovit tzv. energetického specialistu, kterému je vydáno oprávnění ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu; pouze tento energetický specialista je oprávněn zpracovat průkaz.

Seznam energetických specialistů naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S energetickým specialistou (viz bod 07).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro energetického specialistu, který bude průkaz zpracovávat, je důležité mít k dispozici stavební dokumentaci dané budovy.

Průkaz může být zpracován i bez stavební dokumentace (není-li k dispozici), nicméně lze předpokládat, že cena za takto zpracovaný průkaz bude vyšší.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Cena průkazu není pevně stanovena.

Cena se bude lišit dle typu budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, nemocnice atd.), zda existuje stavební dokumentace, účel zpracování průkazu aj.

Je vhodné oslovit více specialistů, a na základě ceny si jednoho následně vybrat.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty, kdy má být průkaz zpracován, jsou dány zákonem.

V případě nové budovy či větší změny u stávající budovy musí být průkaz zpracován nezávisle na tom, zda stavba nebo větší změna podléhá stavebnímu povolení/ohlášení či nikoliv.

V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy musí být průkaz zpracován, předložen a předán nejpozději před podpisem smlouvy o prodeji/pronájmu.

V případě budov užívaných orgánem veřejné moci musí být průkaz zpracován nejpozději do 30. června 2013, je-li energeticky vztažná plocha větší než 500 m2, resp. nejpozději do 30. června 2015, je-li energeticky vztažná plocha větší než 250 m2.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dotčené osoby jsou:

 • stavebníci,

 • vlastníci,

 • sdružení vlastníků jednotek (SVJ),

 • kupující/nájemci,

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Seznam energetických specialistů naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nespokojenosti s kvalitou průkazu se lze obrátit na Státní energetickou inspekci.

Stejně tak je tomu v případě, kdy při prodeji/pronájmu nechce prodávající/pronajímatel předložit a předat průkaz (či jeho ověřenou kopii).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba

Fyzické osobě může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč v případě, že:

 • jako vlastník bytové jednotky nepředá průkaz (nebo jeho ověřenou kopii) nebo vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie 3 roky zpětně při prodeji/pronájmu,

 • neuvede ukazatele energetické náročnosti prodávané bytové jednotky v informačních a reklamních materiálech.

Fyzické osobě může být uložena pokuta do výše 100 000 Kč v případě, že:

 • jako stavebník nedoloží průkaz při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby,

 • jako stavebník nebo vlastník nedoloží průkaz při větší změně budovy,

 • jako vlastník nezajistí zpracování průkazu u budov užívaných orgánem veřejné moci dle termínů uvedených výše,

 • jako vlastník nezajistí zpracování průkazu u bytových nebo administrativních budov dle termínů uvedených výše,

 • jako vlastník budovy nezajistí zpracování a předání průkazu při prodeji/pronájmu budovy,

 • neuvede ukazatele energetické náročnosti budovy nebo ucelené části prodávané nebo nabízené k pronájmu v informačních a reklamních materiálech.

Právnická osoba

Právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě může být uložena pokuta do výše 100 000 Kč v případě, že:

 • jako vlastník bytové jednotky nepředá průkaz (nebo jeho ověřenou kopii) nebo vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie 3 roky zpětně při prodeji/pronájmu,

 • neuvede ukazatele energetické náročnosti prodávané bytové jednotky v informačních a reklamních materiálech.

Právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě může být uložena pokuta do výše 200 000 Kč v případě, že:

 • jako stavebník nedoloží průkaz při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby,

 • jako stavebník, vlastník či sdružení vlastníků jednotek nedoloží průkaz při větší nebo jiné změně budovy,

 • jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek:

 • nezajistí zpracování průkazu při:

 • prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

 • při pronájmu budovy,

 • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

 • nepředloží průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

 • možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

 • možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

 • nepředá průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

 • kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

 • nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

 • nezajistí uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při:

 • prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

 • pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu

26. Kontaktní osoba

Ing. Vojtěch Svoboda, tel.: 224 852 067

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.09.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

07.09.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Platnost průkazu je 10 let od jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Průkaz se nemusí zpracovávat:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

 • u staveb pro rodinnou rekreaci,

 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

 • u budov, které jsou kulturní památkou, nebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.